Detail projektučíslo 5
Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžové

Navrhovatel/ka: Ing. Miroslav Martinek

Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžové

Zdůvodnění návrhu:

Máme v úmyslu komplexně revitalizovat vnější prostory kolem objektů skautských kluboven na ulici Růžové. V současné době jsou tyto prostory, navzdory svému významu jako místa setkávání a práce s dětmi a mládeží, nedostatečně využity a představují potenciální riziko pro jejich uživatele. Je nezbytné přetvořit tato místa tak, aby byla nejen bezpečná, ale aby také co nejvíce odpovídala potřebám dětí, mládeže a jejich rodičů.

Naším cílem je vytvořit prostor, který nabídne širokou škálu volnočasových aktivit – od sportovních vyžití po příměstské tábory a výchovnou práci s dětmi a mládeží. Důležité je podotknout, že objekty i dotčené pozemky patří městu Blansku. V rámci tohoto projektu jsou jednotlivé části plánovaných úprav specifikovány samostatně.

Návrh řešení:

Jednotlivé části úpravy prostoru:

# Opadávající fasáda → Zlepšení estetiky místa a zabezpečení
Odůvodnění: Stav narušuje estetiku a vizuální prezentaci objektu, ale představuje také riziko pro okolní prostory a osoby.

# Zábradlí → Zabezpečení prostoru
Odůvodnění: Zábradlí na zdi mezi cestou na ulici a spodním parkovištěm je v současné době v dezolátním stavu a vyžaduje naléhavou opravu. S postupem času prošlo zábradlí mnoha léty opotřebení, což výrazně zhoršilo jeho pevnost a spolehlivost. Důkazem jeho zanedbaného stavu jsou viditelná poškození, trhliny a křehké části, což představuje výrazné riziko, zejména pro děti, které se mohou snadno zranit při hře či průchodu kolem něj. Přítomnost takového zábradlí nejenže narušuje vizuální estetiku místa, ale co je důležitější, ohrožuje bezpečnost. Je nezbytné tuto situaci řešit a zábradlí co nejdříve renovovat.

# Přístavek kde zatéká → Sklad programového materiálu
Odůvodnění: Přístavek na adrese Růžová 7 je momentálně v kritickém stavu. Hlavním problémem je zatékání skrz střešní konstrukci, které představuje velké riziko jak pro uchovávané materiály, tak pro osoby v objektu. Prostředí není vhodné pro skladování programového materiálu, protože to vede k jeho poškození, znehodnocení či ztrátě. Kromě toho stávající stav přístavku představuje značné nebezpečí pro aktivity a činnosti, které se zde odehrávají. Naléhavě doporučujeme kompletní rekonstrukci tohoto prostoru, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a funkční využití.

# Sušák na prádlo → Herní prvky
Odůvodnění: Prostor, před objektem Růžová 7, je v současné době bohužel značně nevyužitý a nepraktický. Problémem je nerovný terén a zastaralé sušáky na prádlo, které již dávno neslouží svému účelu. Toto místo má však obrovský potenciál stát se prostorem setkávání pro rodiče a děti, kteří zde často přicházejí. Představujeme si zde například herní prvky a posezení.

# Nerovné plochy pozemku → Prostor pro hry
Odůvodnění: Prostor za klubovnami je limitován nerovným a zarostlým terénem. To činí plochu obtížně využitelnou pro venkovní hry a snižuje jeho funkční a estetickou hodnotu. Děti a dospělí zde nemají dostatečný prostor k pohybu a k organizaci různých aktivit, což omezuje možnosti kvalitního programu během družinových schůzek. Srovnání terénu a úprava na malé travnaté hřiště by umožnila vytvoření kvalitního a bezpečného prostředí pro činnost v nejbližším okolí kluboven.

# Dřevník
Odůvodnění: V našich skautských klubovnách je vytápění realizováno pomocí kamen na dřevo. Toto řešení je nejen tradiční, ale také v souladu se skautským programem, kde se mladí lidé učí pracovat s dřevem a využívat jej hospodárně. Avšak stávající situace má jednu zásadní komplikaci: objekty nemají adekvátní skladovací prostory pro dřevo. Ideálním řešením by bylo využít existující prostor vedle kůlny, který v současnosti nenabízí žádnou praktickou hodnotu. Tento prostor je zanesen zeminou a zarostlý vegetací. Nicméně jeho úprava na skladovací prostory pro dřevo by nejen vyřešila aktuální problém s uskladněním paliva. detaily viz obrazová příloha

Souhrn projektu Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžová

Součet nákladů ..................................................................................... 650.000 Kč
# Fasáda ............................................................ 200.000 Kč
# Zábradlí → Zabezpečení prostoru ................................................................ 75.000 Kč
# Přístavek kde zatéká → Sklad programového materiálu ............. 150.000 Kč
# Sušák na prádlo → Herní prvky ..................................................................... 75.000 Kč
# Nerovné plochy pozemku → Prostor pro hry ...................................... 100.000 Kč
# Dřevník ........................................................................................................................ 50.000 Kč

Detaily viz obrazová příloha.

Dotčené místo na mapě: