Pravidla participativního rozpočtu
Společně PRO Blansko

(verze 5 k datu 23. 5. 2023)

Základní požadavky

 • Projekt může podat každý občan, který dovršil 18 let.

 • Projekt musí podpořit písemně minimálně 20 občanů města Blansko starších 18 let.

 • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Blansko.

 • Projekt se musí týkat úprav veřejného prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blansko.
  https://www.ikatastr.cz/

 • Přípustné jsou pouze ty stavební záměry, které ve smyslu stavebního zákona nevyžadují stavební povolení, tedy takové záměry, u nichž postačuje maximálně ohlášení stavebnímu úřadu.

 • Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města 
  - https://www.blansko.cz/soubory/dokumenty/dulezite/strategicky-plan-2013-2023.pdf
  - https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan-blansko

 • Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 700 000 Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.).  V průběhu realizace je tolerance celkové ceny projektu max. 10 % za předpokladu, že tato odchylka ceny nesouvisí s rozšířením původního projektu. 

 • Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených programů města.

 • Termín realizace 24 měsíců od schválení vítězného projektu(ů) radou města.

 • Na stejný projekt nemohou být poskytnuty finanční prostředky opakovaně.

Co musí návrh projektu obsahovat:

 1. Jméno a příjmení navrhovatele, adresu trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail

 2. Název projektu

 3. Odůvodnění – fotodokumentace a popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu včetně specifikace místa

 4. Popis navrhovaného řešení (cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno)

 5. Odhadované náklady na realizaci projektu podložené jednoduchým zmapováním trhu (např. cenová nabídka z internetu, nezávazná cenová nabídka firmy apod.)

 6. Povinné přílohy: Podpisový arch

 7. Nepovinné přílohy: součástí návrhu může být video prezentace projektu (délka max. 2 minuty, natočeno na šířku).

Způsoby podání návrhu

 • Návrh je nutné odevzdat v elektronické formě vyplněním on-line formuláře na webu pro.blansko.cz.

 • K formuláři bude možné přiložit fotodokumentaci. Fotografie je nutné odevzdat ve formátu jpg v nezmenšeném formátu.

 • Navrhovatelé, kteří nemají možnost vyplnit elektronický formulář, se mohou obrátit na zaměstnance Blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6. Ti jim budou při vyplňování on-line formuláře nápomocni.

 • Podpisový arch je nutné odevzdat v tištěné podobě. Formulář je ke stažení na webu města. V papírové podobě jsou formuláře k dispozici:
  - na podatelně Městského úřadu, nám. Svobody 32/3
  - na podatelně nám. Republiky 1316/1
  - v Blanenské informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6

Vyplněné Podpisové archy lze odevzdat v zalepené obálce s označením „Společně PRO Blansko“ na některé z podatelen Městského úřadu Blansko, v podacích schránkách na budovách úřadu, v Blanenské informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6. Lze je také zaslat poštou na adresu: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Lhůta pro podání návrhů

 • Návrhy je možno podávat do 16. října 2023.

Vyhodnocení podaných návrhů

 • Podané návrhy budou posuzovány průběžně.

 • Zaměstnanci úřadu zkontrolují, zda návrh splnil všechny formální požadavky.

 • Příslušné odbory MěÚ posoudí realizovatelnost návrhu.

 • Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován e-mailem.

 • V případě potřeby dopracovat návrh, bude autor návrhu osloven, aby návrh ve lhůtě 10 dní doplnil. Nebude-li návrh ve stanoveném termínu doplněn, bude vyřazen.

 • Bude-li z posouzení odborů zřejmé, že částku nelze dodržet, bude autor návrhu vyzván k upravení návrhu ve lhůtě 10 dní. Pokud návrh nebude upraven nebo nesplní limit 700 tisíc korun, bude projekt bez dalšího projednávání vyřazen.

 • Projekty, které prošly posouzením, město zveřejní na webových stránkách pro.blansko.cz.

Hlasování

 • Konkrétní podmínky i termíny hlasování budou zveřejněny v dostatečném předstihu v závislosti na počtu podaných realizovatelných návrhů na stránkách města Blanska.

 • Hlasování proběhne po posouzení všech podaných návrhů, příp. po obdržení jejich dopracování, budou-li k tomu navrhovatelé vyzvání. 

 • Termín hlasování je stanoven na 1. 11. – 21. 11. 2023.

Vyhodnocení hlasování

 • Platné hlasy odpovídající pravidlům hlasování budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.

 • Na základě výsledného pořadí budou rozděleny vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů, až do vyčerpání přidělené částky.

 • V případě, že finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.

 • V průběhu zpracování návrhu je vám k dispozici pracovník odboru správy a rozvoje města Ing. Jiří Svoboda, tel. 516 775 157, e-mail svoboda@blansko.cz. S ním mohou navrhovatelé své podněty konzultovat ještě před odevzdáním návrhu.