Pravidla participativního rozpočtu
Společně PRO Blansko

(verze 6 k datu 24. 4. 2024)

Základní požadavky

 • Projekt může podat každý občan, který dovršil 18 let.
 • Projekt musí podpořit písemně minimálně 20 občanů města Blansko starších 18 let.
 • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Blansko.
 • Projekt se musí týkat úprav veřejného prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blansko.
 • https://www.ikatastr.cz/
 • Přípustné jsou pouze ty stavební záměry, které ve smyslu stavebního zákona nevyžadují stavební povolení, tedy takové záměry, u nichž postačuje maximálně ohlášení stavebnímu úřadu.
 • Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města.
 •  https://www.blansko.cz/mestsky-urad/dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta#mj
 •  https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan-blansko#obsah
 •  Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 850.000 Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). V průběhu realizace je tolerance celkové ceny projektu max. 10 % za předpokladu, že tato odchylka ceny nesouvisí s rozšířením původního projektu.
 • Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených dotačních programů města.
 • Termín realizace je 24 měsíců od schválení vítězného projektu/vítězných projektů radou města. Na stejný projekt nemohou být poskytnuty finanční prostředky opak

Co musí návrh projektu obsahovat:

1.   Jméno a příjmení navrhovatele, adresa trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail

2.   Název projektu

3.   Odůvodnění – fotodokumentace a popis výchozího stavu, důvody pro předložení projektu včetně specifikace místa

4.   Popis navrhovaného řešení (cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno) Odhadované náklady na realizaci projektu podložené jednoduchým zmapováním trhu (např. cenová nabídka z internetu, nezávazná cenová nabídka firmy apod.)

5.   Povinné přílohy: Podpisový arch

6.   Nepovinné přílohy: součástí projektu může být videoprezentace projektu (délka max. 2 minuty, natočeno na šířku).

Způsoby podání návrhu

 • Projekt je nutné odevzdat v elektronické formě vyplněním on-line formuláře na webu města www.blansko.cz.
 • K formuláři je možné přiložit fotodokumentaci. Fotografie je nutné odevzdat ve formátu jpg v nezmenšeném formátu.
 • Navrhovatelé, kteří nemají možnost vyplnit elektronický formulář, se mohou obrátit na zaměstnance blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6. Ti jim budou při vyplňování on-line formuláře nápomocni.
 • Podpisový arch je nutné odevzdat v tištěné podobě. Formulář je ke stažení na webu města. V papírové podobě jsou formuláře k dispozic:

           na podatelně Městského úřadu, nám. Svobody 32/3

           na podatelně nám. Republiky 1316/1

           v blanenské informační kanceláři  Blanka, Rožmitálova 6

Vyplněné Podpisové archy lze odevzdat v zalepené obálce s označením „Společně PRO Blansko“ na některé z podatelen Městského úřadu Blansko, v podacích schránkách na budovách úřadu, v Blanenské informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6. Lze je také zaslat poštou na adresu: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Lhůta pro podání návrhů

 • Projekty je možno podávat do 30. září 2024.

Vyhodnocení podaných návrhů

 • Podané projekty budou posuzovány průběžně.
 • Zaměstnanci úřadu zkontrolují, zda projekt splnil všechny formální požadavky.
 • Příslušné odbory MěÚ posoudí realizovatelnost projektu.
 • Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován e-mailem.
 • V případě potřeby dopracovat projekt, bude autor projektu osloven, aby projekt ve lhůtě 10 dní doplnil. Nebude-li projekt ve stanoveném termínu doplněn, bude vyřazen.
 • Bude-li z posouzení odborů zřejmé, že částku nelze dodržet, bude autor projektu vyzván k upravení projektu ve lhůtě 10 dní. Pokud projekt nebude upraven nebo nesplní limit 850.000 Kč, bude projekt bez dalšího projednávání vyřazen.
 • Projekty budou předloženy radě ke schválení.
 • Projekty schválené radou město zveřejní na webových stránkách www.blansko.cz.

Hlasování

 • O návrzích, které prošly vyhodnocením, bude veřejně hlasováno.

 • Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Blansku starší 18 let.

 • Hlasovat se bude elektronicky pomocí mobilního rozhlasu i pomocí tištěných hlasovacích lístků.

 • Tištěný hlasovací lístek je možno odevzdat:
  - na podatelně MěÚ, nám. Svobody 32/3
  - na podatelně MěÚ, nám. Republiky 1316/1
  - v Blanenské informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6

 • Konkrétní podmínky i termíny hlasování budou zveřejněny v dostatečném předstihu v závislosti na počtu podaných realizovatelných projektů.

 • Hlasování proběhne po posouzení všech podaných projektů, příp. po obdržení jejich dopracování, budou-li k tomu navrhovatelé vyzvání.

 • Předpokládaný termín hlasování je stanoven na listopad 2024.

Vyhodnocení hlasování

 • Platné hlasy odpovídající pravidlům hlasování budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.
 • Na základě výsledného pořadí budou rozděleny vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělené částky.
 • V případě, že finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.
 • V průběhu zpracování projektu je vám k dispozici pracovník odboru správy a rozvoje města Ing. Jiří Svoboda, tel. 516 775 157, e-mail svoboda@blansko.cz. S ním mohou navrhovatelé své projekty konzultovat ještě před jejich odevzdáním.