Detail projektučíslo 3
Doplnění zeleně v městě Blansku

Navrhovatel/ka: Klára Šmídová

Doplnění zeleně v městě Blansku

Zdůvodnění návrhu:

V posledních letech se zvyšuje zájem o zapracování zeleně do městského prostředí. Přesto každý den míjíme místa, která by větší zastoupení dřevin zasluhovala. Cílem navrhovaného projektu je osázení „opomíjených“ míst v Blansku stromy/keři a tím zvýšit kulturní a sociální kvality městského prostředí. 

V rámci projektu bylo navrženo 47 lokalit pro osázení novými stromy a keři, a to v co nejširším možném území města Blanska. Z návrhů bylo po konzultaci s Oddělením odboru správy a rozvoje města Blanska vyřazeno 15 míst z důvodu ochranných pásem, plánovaných investic a podobně. Výsledkem projektu bude osázení více než 100 vzrostlých stromů a keřů na 35 lokalitách a jejich následná péče po dobu dvou let. Dále jsou navržená 3 místa na selekci a podporu růstu vybraných náletových dřevin, čímž dojde k úspoře financí (výsadba, zalévání).

Návrh řešení:

Do návrhu projektu bylo přes sociální sítě a propagaci na akci Zažít Blansko jinak zapojeno několik desítek lidí žijících na území města Blanska. Vznikla mapa s návrhy míst pro případnou výsadbu a tyto návrhy byly jednotlivě konzultovány s Oddělením odboru správy a rozvoje města Blanska. Mapa byla upravena a dále doplněna o další návrhy, které byly opět prokonzultovány. Finální návrh byl použit do návrhu projektu v rámci participativního rozpočtu Společně pro Blansko.

V návrzích převažují listnaté stromy s hustším olistěním, protože v létě poskytují kýžený stín a v zimě nebrání průniku světla a tepla. Na druhou stranu projekt respektuje požadavky na slunné bydlení a vyvaruje se osázení příliš blízko oken domů. V dalších místech upřednostňuje stromy s nižší korunou. 

Návrhy se dají rozdělit do několika kategorií: 
•  Doplnění zeleně u dětských hřišť – obyvatelé zde tráví relativně dlouhý čas a některé herní prvky jsou v letním období z důvodu rozpálených ploch nepoužitelné
•  Nové stromy podél hlavních tras – z důvodu každodenního docházení na vlak, do zaměstnání nebo do školy
•  Mezi obytnými domy – pro zpříjemnění okolí, zvýšení přirozené klimatizace a/nebo snížení hlučnosti
•  Kolem „hnízd“ k posezení – zpříjemnění celého místa, stín během letních měsíců

Cíle projektu:

•  Osázení „opomíjených“ míst novými stromy/keři
•  Zlepšení kvality městského prostředí

Odhadované náklady:

Výsadba a následná péče po dobu následujících 2 let jednoho vzrostlého stromu: 5 tisíc Kč. Celkové náklady na cca 100 stromů: 500.000 Kč.